យេនឌ័រ

ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល អង្គការមិនមែន រដ្ឋាភិបាល និង ស្ថានប័ន ដែលពាក់ព័ន្ធ ផ្សេងៗ បានយក ការកញ្ជ្រាប យេនឌ័រ គឺជាគោលនយោបាយ មួយ យ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីបញ្ចៀស កុំ អោយរីករាល ដាល នៃការរំលោភ លើស្រ្ដី ភេទ ។


កម្មវិធីបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ របស់ក្រសួងកិច្ចការនារី 

កម្មវិធី​បញ្ជ្រាប​យេនឌ័រ​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​គោល​នយោបាយ​ជាតិ
 1. ការ​បញ្ជ្រាប​យេនឌ័រ​នៅ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​តាក់តែង​គោល​នយោបាយ​ជាតិ និង​ការ​តាមដាន ត្រួត​ពិនិត្យ និង​វាយ​តម្លៃ
កម្មវិធី​បញ្ផ្រាប​យេនឌ័រ​តាម​វិស័យ​ពាក់ពន្ធ័
 1. ការ​ពង្រឹង និង​ពង្រីក​យន្តការ​គាំទ្រ​ការ​បញ្ជ្រាប​យេនឌ័រ​នៅ​ថ្នាក់​ជាតិ និង​ក្រោម​ជាតិ
 2. ការ​បញ្ជ្រាប​យេនឌ័រ​ក្នុង​គោល​នយោបាយ​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច
 3. ការ​បញ្ជ្រាប​យេនឌ័រ​ក្នុង​គោល​នយោបាយ និង​សេវា​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ ការ​អភិវឌ្ឍ កសិកម្ម និង​ជនបទ រួមទាំង​ការ​គ្រប់គ្រង​វិស័យ​ដី​ធ្លី និង​ធនធាន​ធម្មជាតិ
 4. ការ​ជំរុញ​ការពារ​សិទ្ធិ និង​សុខុមាលភាព​កម្មការិនី រួមទាំង​សេដ្ឋកិច្ច​ស្ត្រី​ក្នុង​វិស័យ​ក្រៅ ប្រព័ន្ធ
 5. ការ​បញ្ជ្រាប​យេនឌ័រ​ក្នុង​គោល​នយោបាយ និង​ផែនការ​ជាតិ ស្តីពី​អប់រំ​សម្រាប់​ទាំងអស់​គ្នា
 6. ការ​បញ្ជ្រាប​យេនឌ័រ​ក្នុង​ច្បាប់ និង​លិខិត​បទដ្ឋាន​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ
 7. ការ​លើក​កម្ពស់​សេវា​សុខភាព ទឹកស្អាត និង​អនាម័យ ជាពិសេស​សម្រាប់​ស្ត្រី និង​កុមារ
 8. ការ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព នៃ​ការ​ទទួល​បាន​សេវា​សុខភាព​បន្ត​ពូជ ក្នុង​ការ​រួម​ចំណែក​កាត់​បន្ថយ អត្រា​មរណៈភាព​មាតា និង​ទារក
 9. ការ​បញ្ជ្រាប​យេនឌ័រ​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បី​ទប់ស្ថាត់​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍
កម្មវិធី​បញ្ជ្រាប​យេនឌ័រ​ក្នុង​កម្មវិធី​កំណែ​ទម្រង់​របស់​រាជរដ្ឋា​ភិបាល
 1. ការ​បញ្ជ្រាប​យេនឌ័រ ក្នុង​កម្មវិធី​កំណែ​ទម្រង់​ច្បាប់ និង​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ
 2. ការ​បញ្ជ្រាប​យេនឌ័រ ក្នុង​ការងារ​កំណែ​ទម្រង់​វិមជ្ឈការ និង​វិសហមជ្ឈការ
 3. ការ​បញ្ជ្រាប​យេនឌ័រ ក្នុង​កម្មវិធី​កំណែ​ទម្រង់​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ
 4. ការ​បញ្ជ្រាប​យេនឌ័រ ក្នុង​កម្មវិធី​កំណែ​ទម្រង់​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សាធារណៈ

  Powered by Blogger