ទំនាក់ទំនងខ្ញុំ

ពៅ តុលា  ,
មានស្រុក កំនើត នៅភូមិ កោះខ្លូត ឃុំ​ កំពង់ត្រាចខាងកើត ស្រុក កំពង់ត្រាច ខេត្ដ កំពត ។

ជំនាញផ្សេងៗ  រចនាគេហទំព័រ  អ្នកទំនាក់ទំនង និងការងារសង្គម ពីធីករ  ថត និងកាត់តវីឌីអូរ យកព័ត៌មាន  ជួសជុល និងថែទាំកុំព្យូទ័រ  ។

អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយះ 
Email : povtula@gmail.com ,
Tel:  (855)-97 81 35 81 8 ,
Skype: Povtul
Facebook: Povtula,
Twitter : Tulaoctoberpov,
                                         ​​​​​​​​​​     Linkedin: Povtula,
                                              Youtube: Mrpovtula ,
                               Websites: www.cambodiasite.freevar.com , www.donboscohotelschool.com


Powered by Blogger