ស្វាគមន៏ការមកដល់ក្រុងព្រះសីហនុ

សូមស្វាគមន័៏ការមកដល់ក្រុងព្រះសីហនុ !ក្រុងព្រះសីហនុជាកន្លែងពានិជ្ជកម្មមួយយ៉ាងសំខាន់នៅប្រទេសកម្ពុជា
ព្រោះ
ក្រុងព្រះសីហនុ(ខេត្ដព្រះសីហនុ រឺ ខេត្តកំពង់សោម)ជាកន្លែងមួយយ៉ាងសំខាន់ខាងពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស
ផងដែរ។
មិនត្រឹមតែជាបណ្ដុំសេដ្ទកិច្ចប៉ុណ្នោះទេ ថែមទាំងជាកន្លែងទេសចរណ៏យ៉ាងស្រស់ស្អាត់ មានទេសភាពគួរជាទីគយគន់ មាន
ឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាត់​ ទៀតផង។

Powered by Blogger