សារះប្រយោជន៏របស់Keyword


ផ្នែកដែលសំខាន់ នៃការបង្កើតមាតិការល្អបំផុត ដែលយើងមិនត្រូវមើលរំលង គឺការប្រើ ប្រាស់ Keyword ។ Keyword , Link និង site visit ជួយអោយអ្នកស្រាវជ្រាវ បានរកឃើញ មាតិការ ហើយនិងwebsite របស់អ្នក ។ បើ website របស់អ្នកមិនមានKeywordសំខាន់ទេ នោះ វាមិនអាចធ្វើអោយអ្នកទស្សនាស្វែងរក website របស់ អ្នក ឃើញទេ។ ប្រសិនបើ អ្នកមិនបានប្រើ keyword នៅក្នុង websiteរបស់អ្នក ហើយនិង meta tags ដែលអ្នក ស្រាវ ជ្រាវ ប្រើ នៅពេលដែល ពួកគេ ចាប់ផ្ដើមស្វែងរក នៅក្នុងGoogle , Bing , ឬនៅតាមកន្លែងSearch ផ្សេងៗទេ នោះwebsite របស់អ្នកនិងមិនលេចឡើងនៅពេលSearchនោះទេ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាចំនុចសំខាន់ៗ នៅពេលបង្កើតcontent:1) Keyword Research ការស្វែងរកទាំងឡាយនោះ គឺKeyword គឺជាចំនុច សំខាន់ និង ត្រឹមត្រូវ សំរាប់ការបង្កើតមាតិការរបស់អ្នក។ ដំបូងអ្នកត្រូវការធ្វើអោយបានសំរេចដោយបង្កើត តារាងKeyword ជាមុនសិន បន្ទាប់មក យើងត្រូវធ្វើការសាកល្បងដំណើរការស្រាវជ្រាវទៅលើKeyword របស់យើង ថា តើមាន ការ ស្រាវជ្រាវចំនួនប៉ុន្មានចំពោះKeywordទាំងនេះ ។ ដើម្បីទទួលបានKeyword ល្អៗ ទៅតាមការស្នើសុំ សូមចូល ទៅ ទស្សនា https://adwords.google.com ហើយចុចlink របស់ពួកគេ ដើម្បីទទួលបានគំនិតនៃការបង្កើត Keyword ។ 2) បង្កើតមាតិការសំខាន់នៅលើKeywords បន្ទាប់ពីរអ្នកមានភាពខ្លាំងខាងKeyword ហើយ ត្រូវបង្កើតមាតិការអំពីរKeywordទាំងនោះ។ អ្នកចង់ធ្វើអោយប្រាកដថា នេះ គឺជាមាតិការដែលមានគុណភាព ប៉ុន្ដែ រក្សាទុកមាតិការអោយចំKeyword ដែលអ្នក បានជ្រើស។ អ្នកមិនត្រូវប្រើKeyword របស់អ្នកទាំងអស់នៅក្នុង blogឬ អត្ថបទតែមួយ ប៉ុន្ដែព្យាយាម ប្រើអោយមានទំនាក់ទំនងគ្នារវាងKeyword និង Keyword។ 3) ការបង្កើត មាតិការ សំរាប់Keywordច្រើនពេក គ្មាននរណម្នាក់និង អានមាតិការ របស់ អ្នកទេ ប្រសិនបើ វាមិនបង្កើត អោយ មានភាពល្អប្រសើរ។ វាប្រាកដណាស់ដើម្បីបង្ហាញ មាតិការរបស់អ្នក អោយមានល្អប្រសើរទាំងអស់ ។ ការប្រើ ប្រាស់ Keywordច្រើនពេក និង ធ្វើអោយមាតិការរបស់អ្នកពិបាកយល់ ។ នៅក្នុងការបន្ថែម ប្រសិនបើ អ្នកប្រើ Keyword ច្រើនពេក នៅក្នុងឯកសាររបស់អ្នក នោះ ការស្រាវជ្រាវនិង បង្ហាញមាតិការរបស់អ្នកថាជាការរំលោភបំពាន និង មិនបង្ហាញអោយអ្នកក្នុងកំរិតខ្ពស់នោះឡើយ ។ 4) Meta-Tag ការប្រើ meta-tagនៅក្នុង blog ឬ អត្ថបទ របស់អ្នក ហើយនិង នៅតែមានសារះសំខាន់ ។ នេះនិងជួយ អោយSearch engines ជាប់ទាក់ទង យ៉ាង ជាមួយ និង មាតិការយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ សរុបមក Keyword នៅក្នុងmeta tag គឺជួយដើម្បីធ្វើអោយ ប្រាកដ ចំពោះការSearch engines បានស្វែងរកមាតិការ របស់អ្នក ហើយ ជួយអោយមាតិការរបស់អ្នក ស្ថិតនៅក្នុងការ លទ្ធផលនៃការSearch engine ។ 5) ចំនងជើងល្អ តើចំនងជើងទាក់ទង ទៅនិងអត្ថបទ របស់អ្នក យ៉ាង ដូចម្ដេច ? ធ្វើអោយប្រាកដថា ចំនងជើងរបស់អ្នក គឺមានការទាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់ ជាមួយ និង មាតិការរបស់អ្នក ។ ការប្រើKeywordអោយជាប់ទាក់ទងគ្នា ទៅលើ ចំនងជើងរបស់អ្នក ទើបល្អ ។ Search engine ផ្ដល់អោយ ចំនងជើង ច្រើនជាមាតិការ នៅក្នុងអត្ថបទរបស់អ្នក ។ ចំនងជើងគឺជា ជំហានដំបូងនៃសក្ដានុពលចំពោះអ្នក ទស្សនា និង អ្នកអាន ។ ហើយអតិថិជនរបស់អ្នកនិង បានឃើញនៅក្នុងលទ្ធផល នៃការ Search enginge ដូច្នេះ វានឹងធ្វើ អោយវា ជាប់ជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ។ Keywords ដែលល្អបំផុត ជាពិសេស ភ្ជាប់ទៅការ បង្កើតឲ្យ មាន ការកើនឡើង និងធ្វើអោយដំណើរការwebsiteរបស់អ្នក កើនឡើងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវ ។ នេះជាការ ជ្រើសរើសដ៏ល្អ និង ប្រើអោយបានត្រឹមត្រូវចំពោះKeyword សំរាប់មាតិការរបស់អ្នក។ ព្យាយាមស្រាវជ្រាវធ្វើអោយKeyword មាន សក្ដានុពលក្នុងការស្រាវជ្រាវ ។ បើគ្រាន់តែបង្កើត មាតិការ មិនមានន័យថា មនុស្សនិង ចូលមកអានវានោះទេ ។ ធ្វើអោយវាមានការល្បួង និងមានភាពស្នឹទ្ធស្នាលជាមួយ អ្នកអានរបស់អ្នក។

Powered by Blogger