ប្រភពព័ត៏មានការងារនិស្សិត និង សិស្សវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ត្រូវបានសាកសួរពីរប្រភពព័ត៏មានអំពីការងារដែលពួកគេបានដឹង។
ប្រភពព័ត៏មានដែលពួកគេដឹងមានដូចជា៖ប្រភពចំនួន%
ដំណឹងស្វែងរកការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន39
ផ្ទាល់ខ្លូន25
សេវាប្រឹក្សារបស់គ្រូរឺសាលា16
ទីវាអាជីព7
ភ្នាក់ងារករការងារ6
មតិរបស់រដ្ថាភិបាល6
ផ្សេងៗ1
ទស្សនៈចំពោះលទ្ធភាពស្វែងរកការងារធ្វើ
យុវជនប្រមាណ68% ជឿជាក់ថាការស្វែងរក​ការងារធ្វើលំបាកនិងត្រូវស្វែងរកពីរឥលូវទៅ ។ ប៉ុន្ដែប្រហែល16% មានទុទិដ្ថិនិយមថាការស្វែងរកការងារធ្វើពិបា​កស្មាន់ថាបានរឺមិនបានយ៉ាងណា។
មូលហេតុដែលសិស្សមិនដាក់ពាក្យសុំចុះកម្មសិក្សាការងារស្មគ្រ័ចិត្ដ ការងារក្រៅម៉ោងកត្ដាផ្សេងៗចំនួន%
001មិនមានបទពិសោធន៏ដែលគេចង់បាន42
002មិនទទួលបានការឆ្លើយតប33
003គ្មានឪកាសទទួលបានការងារនោះ11
004ដាក់ពាក្យយឺតយ៉ាវ5
005ផ្សេងៗ9
យុវជនគ្មានការងារធ្វើ
កម្រិតនៃការអប់រំយុវជន ដែលគ្មាការងារធ្វើ ក្នុងការស្ទាបស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាៈ


មតិរបស់យុវជនភាគរយ
01សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សា52
02គ្មានសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សា17
03បរិញ្ញាប័ត្រ16
04បរិញ្ញាប័ត្ររង5
05ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងវគ្គខ្លី3
06អនុបណ្ឌិត0
07បណ្ឌិត0
08ផ្សេងៗ8

សូមស្វែងយល់បន្ដៈ

Powered by Blogger