វិបត្ដិសេដ្ឋកិច្ច

សព្វថ្ងៃនេះបញ្ហាវិបត្ដិសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោក កំពុងចោទជាបញ្ហាយ៉ាងខាំងជាពិសេសប្រទេសដែល
កំពុងអភិវឌ្ឍន៏ ។
ទន្ទឹមនឹងនេះយើងសង្កេតឃើញថា នៅកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោដោយសារ
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរ បច្ចុប្បន្ននេះ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការកើនឡើងមួយកំរិតបើរប្រៀបធៀបទៅនិងឆ្នាំមុន
ៗ។
ដោយលែកក្នុងឆ្នាំ២០០៥ GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចឈានដល់១៣.៣% ២០០៦ធ្លាក់ដល់១០.៨%

​ ហើយកម្ពុជាជួបនិងបញ្ហាវិបត្ដិសេដ្ឋកិច្ចនេះ រហូត់ដល់ឆ្នាំ២០០៩
ប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់សល់ត្រឹមតែ២.០%ប៉ុណ្ណោះ។
តែផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជា
បានដោះស្រាយវិបត្ដិនេះម្ដងបន្ដិចៗ
រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
កម្ពុជាកើន៣.០% ហើយអ្នក
សេដ្ឋកិច្ចបានប៉ាន់ប្រមាណថានៅឆ្នាំ២០១១ កម្ពុជានិងមាន GDPរហូតដល់៧.០%។

Powered by Blogger