GDP

ភាពស្មើរគ្នារបស់ផលិតករ


ជាទូទៅក្នុង ភាពស្មើគ្នា រឺភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នារបស់សេដ្ឋកិច្ច គឺត្រូវបានធ្លាក់ចុះទៅដល់ចំនុចមួយដែលសហគ្រាស មានវិធានការទប់ទល់ដូចជាៈ កសិកម្ម, សំនង់,ឧស្សាហករ ,ផលិតករនិងរួមមានជាច្រើនទៀត។ទិន្នផលរបស់ពួកគេ ជាមូលដ្ឋានយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការវាយតម្លៃ និងស្ទង់មើលនៅការប្រែប្រួលរបស់ពានិជ្ជកម្ម។ ដើម្បីជៀសវៀងការជាន់គ្នានៃការរាប់នៅក្នុងករណីដែលទិន្នផលរបស់សហគ្រាសមួយ
មិនបានបូកសរុបទំនិញរបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្ដែការបំរើ ដូចជានៅកន្លែងសហគ្រាសដ៏ទៃទៀតហើយ ទិន្នផលទាំងអស់ត្រួវតែរាប់និងសរុប ។
យោងទៅតាមការកើនឡើងនៃរបៀបបន្ថែម
តំលៃដែលត្រូវបានគេគិត ,វាប្រហែលជាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបង្កើតការ
កែខៃឲបានសមរម្យជាងមុន វាអាចបានថ្លឹងអោយមានភាពស្មើគ្នាទៅនិងផលិតផលនាំចូលសរុប។ នេះដោយសារតែផលិតផលនាំចូលសរុបគឺជាតំលៃទីផ្សាររបស់ទំនិញ និង សេវា ។ តំលៃដែលបានទទួលដោយអ្នកផលិត វាអាចខុសគ្នា ប្រសិនបើផលិតផលគិត
ទាំងពន្ធសំរាប់រដ្ឋាភិបាល។ ឧទាហរណ៏ៈតំលៃរបស់អ្នកផលិត បូកនិង ពន្ធ គឺស្មើនិងតំលៃទីផ្សារ។ ប្រសិនបើពន្ធនិង ប្រាក់ទំនុកបំរុងផ្សេងៗមិនត្រូវបានទាន់គិតគឺវាជាផ្នែកមួយនៃGVA ,យើងត្រូវតែគិតអំពីរGDPជាៈGDP=GVA+ពន្ធផលិតផល-ប្រាក់ទំនុកបំរុងផ្សេងៗ។gdp of usa
GDP​​​ មកពីរពាក្យថា​( Gross Domestic Product or Gross domestic Income)គឺមានន័យថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។
​ វាជា​មូលដ្ឋាននៃ​ការវាស់វាងយ៉ាងសំខាន់​​​នៃទិន្នផល​សេដ្ឋកិច្ចសរុបរប​ស់​​​ប្រទេសមួយ។​ វាជាការបូកសរុបតំលៃទំនិញទាំងអស់នៅក្នុងទី​ផ្សារហើយនិងសេវាដែលបានបង្កើត
នៅខាងក្នុងប្រទេសមួយក្នុងមួយឆ្នាំ។វាជារឿយៗមានការទំនាក់ទំនងគ្នា
ទៅវិញទៅមកជាមួយនិងមាត្រដ្ឋានក្នុងការ​រស់នៅ។
ទោះជាយ៉ាងណាក្ដីវាត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់ខ្នាត់រឺមាត្រដ្ឋា​ននៃការរស់នៅមានការកើនឡើងជាលំដាប់នៃវិវេចនានិយម
។ហើយប្រទេសជាច្រើនគឺមានសកម្មភាពច្រើនក្នុងការរុករកដើម្បីអោយ​ស្គាល់ពីរGDPសំរាប់គោលណ៏បំនងទាំងនោះ។
GDPអាចត្រូវបានធ្វើការកំនត់ក្នុងលក្ខណ៏បីរយ៉ាង ដែលទាំងអស់នោះជា​គោលការណ៏​ដែលផ្ដល់​នៅ​លទ្ធផលដូចគ្នា។
GDP(PPP)PER CAPITA

ពួកគេជាអ្នកផលិតករ(or input)ជាអ្នកនៅជិតរឺស្គាល់​ប្រាក់ចំនូល និងប្រាក់ចំនាយ។
គោការណ៏ក្នុងការត្រួតត្រាភាគច្រើនគឺផលិតករជាអ្នកកាន់កាប់ ដែលផលបូកទិន្នផល​មានការកើន​ឡើងជាលំដាប់រហូតដល់ផលបូកសរុប។ តំលៃផលិតផលសរុប​ត្រូវតែស្មើ​​និង​ការចំនាយសរុប​របស់ពួកគេក្នុងការទិញទំនិញ។​
ប្រាក់ចំនូលដែលបានពីរការធ្វើការ​​​ត្រូវតែស្មើនិង​តំលៃសរុបនៃ​ទំនិញរបស់ពួកគេ ហើយ កំនត់GDPដោយការស្វែងរកផលបូកនៃប្រាក់ចំនូលរបស់ផលិតករសរុប។

ឧទាហរណ៏ៈអំពីរវីធីចំនាយៈ
GDP = private consumption + gross investment + government spending + (exportsimports), or

GDP = C + Inv + G + \left ( eX - iM \right )
តំលៃទីផ្សារសរុបនៃមុខទំនិញទាំងអស់នៅក្នុងទីផ្សារ ហើយនិងសេវាកម្មផលិតនៅ
ក្្នុងប្រទេសមួយ ក្នុងមួយឆ្នាំ​រួមមានការប្រើប្រាស់សរុបវិភាគទាននិងការចំនាយរបស់
រដ្ឋាភិបាល បូកសរុបទាំងតំលៃនៃការនាំចេញហើយដកនិងផលិតផលនាំចូលសរុប​ ។ ការរីកចំរើននិងការអន់ថយនូវGDP គឺជារឿងរ៉ាវដែលគួរអោយកត់សំគាល់។
ប៉ុន្ដែជាមួយនិងខ្លឹមសារវិមគ្គកម្មស​ហរដ្ឋអាមេរិចGDPកើនឡើងខាំងគួ​​​រអោយកត់សំគាល់

ដែលមានមធ្យមភាគជាមធ្យមប្រហែល២.៥-3% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ដូចដែលបានបញ្ជាក់ពីរខាងដើមរបាយការណ៏អំពីរ GDP​ និងត្រូវបានបន្ថែមបន្ថយរឺ
ត្រូតពិនិត្យពីរដងមុននិង​បានចេញជាលទ្ធិផលខាងលើៈ​ ការថ្លែងនូវរបាយការណ៏គឺត្រូវបានឯក​ភាពដំបូងអំពីរលទ្ធិផលនៅចុងខែហើយ និងប ញ្ចប់សេចក្ដីរាយការណ៏បន្ទាប់ពីរនោះ។

Powered by Blogger