រញ្ចួយដីនៅប្រទេសឆីលីឆ្នាំ២០១០ខនស៊ិបស៊ិន, នៅវេលាម៉ោង០៣:៣៤:១៧ ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកត្រូវនិងថ្ងៃទី២៧ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១០ មានរញ្ចួយដីមួយដែលមានកំលាំង៨.៨រ៉ិចទ័រ ដែលបានកើតឡើងនៅប្រមាណជា៩០គីឡូម៉ែត្រ
ភាគខាងជើងនៃទីក្រុងខនស៊ិបស៊ីន។ យោងតាមសេចក្ដី រាយការណ៏បានអោយដឹងថាដី
ដែលបានរញ្ចួយមានរយះពេលប្រហែលជា១ នាទីកន្លះ ហើយវាជាការរញ្ចួយដីមួយ
ដែលមានកំលាំងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្ថិសាស្រ្ដបច្ចុប្បន្ននេះ។ ការរៀបចំនិងការអភិវឌ្ឍន៏
ដែលល្អបំផុតរបស់ប្រទេសឆីលីសំរាប់ព្រឹត្ដិការណ៏ធម្មជាតិប្រភេទនេះ បានជួយសង្រ្គោះ
ប្រទេសពីរគ្រោះមហន្ដរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ដូចដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសហៃទី
កាលពីរមួយខែកន្លងទៅ ទោះជាការរញ្ចួយដីមានភាពខ្លាំងជាងពីរមុន៥០០ដងក៏ដោយ។
ទោះជាណាក្ដីការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងអ្នករងគ្រោះនៅតែត្រូវបានទទួលការគាំទ្រ។ ចំនុចកណ្ដាលនៃការរញ្ចួយដីត្រូវបានកើតឡើងនៅតំបន់ប៊ីអូរ ប៊ីអូរ ជិតទីក្រុងខនស៊ិបស៊ីន ដែលមានចំងាយ៥០០គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតនៃសាន់ទីហ្គូ។ វាបានបង្កើតអោយ
មានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៃសួណាមី ទៅលើប្រទេសជាច្រើនដែលស្ថិតនៅជុំវិញអាងទឹក
មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីភិច នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច ,ហ្វូងកោះ(នៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីភិច) និងអាស៊ី។ ខនស៊ិបស៊ីន, កូរីកូនិង តាលកាជាទីក្រុងដែលមានប៉ះទង្ចិចធ្ងន់ធ្ងរ។ ការធ្វើអោយវិនាស
នៃផ្លូវថ្នល់គឺបានក្លាយជាកត្ដាយ៉ាងពិសេសបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងខនស៊ិបស៊ីនដែលស្ពាន
ចាស់មួយបានបាក់ស្រុតតែជាសំណាងល្អវាត្រូវបានគេឈប់ប្រើ ។ ស៊ួណាមី បានប៉ះទង្គិចដល់ទីក្រុងតាលការហួណូ និង អ៊ីឡូកាដែលវាបានកើតឡើង
១៥នាទីបន្ទាប់ពីរបានរញ្ចួយដី។ និង១១នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួន,យោងតាម
សេចក្ដីរាយការណ៏បានអោយដឹងថា នៅ ជូអាន ហ្វឺណានដេស អាឆីពេលាហ្គូ ,ស៊ួណាមីបានសំលាប់ជីវិតមនុស្សចំនួនប្រាំនាក់ ។នៅសាន់ទីហ្គូអាគាពីរ បីរបានបាក់ស្រុត។មិត្ដនៃប្លក់នេះដែលរស់នៅភាគខាងកើតនៃរាជធានី បានរាយការណ៏
តាមឆាតថា អគ្គីសនី ,អ៊ីនធ័រនែត និងទូរស័ព្ទត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយះប៉ុន្មាននាទីខ្លី ហើយនិងមានការខូចខាតយ៉ាងច្រើនផងដែរ។ការគ្រោះថ្នាក់នៃស៊ួណាមីនៅក្នុងមហាសមុទ្រ
ប៉ាស៊ីភិច បន្ដគួរអោយមានការបារម្ភ ប៉ុន្ដែប្រទេសភាគច្រើនចូលចិត្ដ ប្រទេសពេរ៉ួ អេខ្ជួឌួ កូឡូមប៊ី និងសហរដ្ឋអាមេរិចបានផ្អាកនិងមានការប្រយ័ត្នប្រយែង។ ប្រឡានយន្ដហោះអន្ដរជាតិ អាតូរូ មីរីនូ បេនីតេស នៃសាន់ទីហ្គូទទួលរងនូវការវិនាសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការហោះហើរទៅឆីលីត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ
ទៅអាចេនទីនា ពេរ៉ួ និងអែនតូហ្វាហ្គាតា(ឆីលី)។ មេត្រូនៃសាន់ទីហ្គូបានផ្អាក់ការប្រតិបត្ដិការ ហើយរដ្ឋបាលបាននិយាយផងដែរថាវានិងមានប្រតិបត្ដិម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យ។ ផ្លូវប៉ានសហរដ្ឋអាមេរិចបានរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងនៅចន្លោះសាន់ទីហ្គូនិងតេមួកូ។ខនស៊ិបស៊ិន, នៅវេលាម៉ោង០៣:៣៤:១៧ ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកត្រូវនិងថ្ងៃទី២៧ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១០ មានរញ្ចួយដីមួយដែលមានកំលាំង៨.៨រ៉ិចទ័រ ដែលបានកើតឡើងនៅប្រមាណជា
៩០គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃទីក្រុងខនស៊ិបស៊ីន។ យោងតាមសេចក្ដី រាយការណ៏
បានអោយដឹងថាដីដែលបានរញ្ចួយមានរយះពេលប្រហែលជា១ នាទីកន្លះ ហើយវាជាការរញ្ចួយដីមួយដែលមានកំលាំងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្ថិសាស្រ្ដបច្ចុប្បន្ននេះ។ ការរៀបចំនិងការអភិវឌ្ឍន៏ដែលល្អបំផុតរបស់ប្រទេសឆីលីសំរាប់ព្រឹត្ដិការណ៏ធម្មជាតិប្រភេទនេះ បានជួយសង្រ្គោះប្រទេសពីរគ្រោះមហន្ដរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ដូចដែលបានកើតឡើង
នៅក្នុងប្រទេសហៃទីកាលពីរមួយខែកន្លងទៅ ទោះជាការរញ្ចួយដីមានភាពខ្លាំង
ជាងពីរមុន៥០០ដងក៏ដោយ។ ទោះជាណាក្ដីការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងអ្នករងគ្រោះ
នៅតែត្រូវបានទទួលការគាំទ្រ។ ចំនុចកណ្ដាលនៃការរញ្ចួយដីត្រូវបានកើតឡើងនៅតំបន់ប៊ីអូរ
ប៊ីអូរ ជិតទីក្រុងខនស៊ិបស៊ីន ដែលមានចំងាយ៥០០គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតនៃសាន់ទីហ្គូ។ វាបានបង្កើតអោយមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៃសួណាមី ទៅលើប្រទេសជាច្រើនដែលស្ថិត
នៅជុំវិញអាងទឹកមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីភិច នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិច ,ហ្វូងកោះ(នៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីភិច)និងអាស៊ី។ ខនស៊ិបស៊ីន, កូរីកូនិង
តាលកាជាទីក្រុងដែលមានប៉ះទង្ចិចធ្ងន់ធ្ងរ។ ការធ្វើអោយវិនាសនៃផ្លូវថ្នល់
គឺបានក្លាយជាកត្ដាយ៉ាងពិសេសបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងខនស៊ិបស៊ីនដែល
ស្ពានចាស់មួយបានបាក់ស្រុតតែជាសំណាងល្អវាត្រូវបានគេឈប់ប្រើ ។ ស៊ួណាមី បានប៉ះទង្គិចដល់ទីក្រុងតាលការហួណូ និង អ៊ីឡូកាដែលវាបានកើតឡើង
១៥នាទីបន្ទាប់ពីរបានរញ្ចួយដី។ និង១១នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួន,
យោងតាមសេចក្ដីរាយការណ៏បានអោយដឹងថា នៅ ជូអាន ហ្វឺណានដេស អាឆីពេលាហ្គូ ,ស៊ួណាមីបានសំលាប់ជីវិតមនុស្សចំនួនប្រាំនាក់ ។នៅសាន់ទីហ្គូអាគាពីរ បីរបានបាក់ស្រុត។មិត្ដនៃប្លក់នេះដែលរស់នៅភាគខាងកើតនៃរាជធានី បានរាយការណ៏
តាមឆាតថា អគ្គីសនី ,អ៊ីនធ័រនែត និងទូរស័ព្ទត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយះប៉ុន្មាននាទីខ្លី ហើយនិងមានការខូចខាតយ៉ាងច្រើនផងដែរ។ការគ្រោះថ្នាក់នៃស៊ួណាមីនៅក្នុងមហាសមុទ្រ
ប៉ាស៊ីភិច បន្ដគួរអោយមានការបារម្ភ ប៉ុន្ដែប្រទេសភាគច្រើនចូលចិត្ដ ប្រទេសពេរ៉ួ អេខ្ជួឌួ កូឡូមប៊ី និងសហរដ្ឋអាមេរិចបានផ្អាកនិងមានការប្រយ័ត្នប្រយែង។ ប្រឡានយន្ដហោះអន្ដរជាតិ អាតូរូ មីរីនូ បេនីតេស នៃសាន់ទីហ្គូទទួលរងនូវការវិនាសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការហោះហើរទៅឆីលីត្រូវបាន

ផ្លាស់ប្ដូរទៅអាចេនទីនា ពេរ៉ួ និងអែនតូហ្វាហ្គាតា(ឆីលី)។ មេត្រូនៃសាន់ទីហ្គូបានផ្អាក់ការ
ប្រតិបត្ដិការ ហើយរដ្ឋបាលបាននិយាយផងដែរថាវានិងមានប្រតិបត្ដិ
ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យ។ ផ្លូវប៉ានសហរដ្ឋអាមេរិចបានរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំង
នៅចន្លោះសាន់ទីហ្គូនិងតេមួកូ។

អានបន្ដ>>>

Powered by Blogger