មតិលើទំព័រ Facebook

សព្វថ្ងៃនេះ មាន មនុស្ស ជាច្រើន ពេល ដែល យើង ​និយាយ ពី វ៉ែប សាយ Facebook ពួកគេ ​ប្រាកដ ជាស្គាល់ថា ជាវ៉ែប​ សាយ​មួយ ដែល ​មានឈ្មោះ ល្បីល្បាយ និង មាន មនុស្ស ជាច្រើន កំពុង តែ ប្រើវា យ៉ាង សប្បាយ រីករាយ ។ ពិត ប្រាកដ ណាស់ Facebook ជាវ៉ែបសាយ ទំនាក់ ទំនង សង្គម មួយ​ដែល មានប្រជា ប្រិយភាព ទូទាំង ពិភព លោក ។ អ្នកណា ក៏កោត សសើរ អំពី វ៉ែបសាយ មួយនេះ ដែរ នា ពេល សម័យ បច្ចុ ប្បន្ន នេះ ហើយវា បានរក ប្រាក់ បាន រាប់លាន ដុល្លា សំរាប់ ម្ចាស់ របស់វា ។ និស្សិត ជាច្រើន តែង និយាយ អំពីការ ប្រើប្រាស់ ដែល អ្នកខ្លះ និយាយ ថា ពួកគេ ស្គាល់ វ៉ែបសាយ Facebook នេះ ដោយ សារ មិត្ដភក្ដិ, អ្នកខ្លះ និយាយ ថា ពួកគេ ស្គាល់ Facebook ដោយសារ ការសិក្សា វគ្គសិក្សាខ្លីៗ អំពី អ៊ីនធឺណេត ហើយ ពួកគេ បានធ្វើការ កោតសសើរ និង បង្ហាញ ពីការ ស្រលាញ់ ពេញចិត្ដ ចំពោះ Facebook .

Powered by Blogger