ដោយសារតែមាន ទឹកឡើងខ្លាំង នៅទន្លេមីស្សីសស្សីពី  ធ្វើអោយទាហានដែល យាមនៅ ទ្វាទឹកនោះ បាន សំរេចចិត្ដបង្ហូរទឹកចេញ ដើម្បីការពារទីក្រុង មិនអោយលិចលុង  ដែលទឹកនឹងត្រូវបាចសាច ប្រមាណ ៣០០០ ម៉ាល ។  នេះ ជាលើកទីមួយហើយ ដែល ទឹកឡើងខ្លាំងរហូត ដល់ពួកគេ សំរេច ចិត្ដ បើកទ្វា ទឹក បង្ហូរទឹកចេញ ។ ប្រជាជន ប្រមាណ ២៥០០០ នាក់ និង អាគារ ១១០០០ ខ្នង ត្រូវ ប្រឈមមុខ និងការបំផ្លិចបំផ្លាយ ដោយសារការបង្ហូរ​ទឹក នេះ​។​

Powered by Blogger