ចំនុចសំខាន់នៃការសសេរអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយ


ការបង្កើតអត្ថបទ ដែលល្អបំផុត គឺជាកត្ដាដែលសំខាន់ និងត្រឹមត្រូវសំរាប់ ដំណើរការ នៅលើ វ៉ិបសាយ ។ ប៉ុន្ដែ ដើម្បី ធ្វើអោយព័ត៌មាន មានប្រជាប្រិយភាព អ្នកត្រូវការ ផ្សព្វផ្សាយវា ។ អ្នកអាចមានប្រភពព័ត៌មានល្អ ប៉ុន្ដែ ប្រសិន បើ គ្មាននរណា ដឹង , វាគឺជាបញ្ហា ។ អ្នកត្រូវមាន ការប្រមូលផ្ដុំ នូវចំនុចសំខាន់ ចំនួន ៥ ដើម្បី អោយ បានល្អៈ
១. ការទំនាក់ទំនងBlogger អ្នកមិនមែនមានតែ ម្នាក់ឯងទេដែល មានអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយ ។ នេះ ប្រហែល ដូចជា រឿងដែលមិនល្អ នៅពេលដែលមាន Blog ជាច្រើនទៀតដើម្បីអាន ។ តើគេនិងអាន Blogអ្នក យ៉ាងម៉េច ប្រសិនបើ មានBlog ជាច្រើនដែល មានអត្ថបទល្អ ? មានBlog ល្អៗ ជាច្រើនដែល ទទួលបាន អត្ថបទជាច្រើនរបស់ ពួកគេ ពីរ អ្នក ទស្សនា ។ ?អ្នក អាចបង្ហាញអត្ថបទ ដែលអ្នកបានផ្សព្វផ្សាយរួច នៅលើ Blog ផ្ទាល់របស់អ្នក ឬ ក៏បង្កើត អ្វីដែលថ្មី ដែលអ្នកគិតថា វាស្រដៀង ទៅនិងBlog ដែលមនុស្សភាគ ច្រើនចូលចិត្ដ ។
ប្លក់ ដែល អ្នកតាមពួកគេរួចហើយ សូមប្រាកដថា អ្នកមានសេវាទាក់ទង ជាមួយអ្នកផ្សេង ផងដែរ ។ នោះជារឿង អស្ចារ្យសំរាប់ ការភ្ជាប់អត្ថបទ របស់អ្នកទៅកន្លែងផ្សេងទៀត ហើយនិង សំរាប់ មានភ្ញៀវ នៅលើBlog របស់អ្នកផងដែរ ។ ការភ្ជាប់សេវា ទំនាក់ទំនងទាំង នោះ វាជាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដ៏ល្អ ដែលយើងអាច ផ្លាស់ប្ដូរ អត្ថបទ អោយគ្នាទៅវិញទៅមក ។ទទួលបាន ភ្ញៀវផ្សេងទៀត នៅលើBlog របស់អ្នក គឺជាមធ្យោបាយដ៏ ផ្សេងទៀតដែល អ្នក ធ្វើការ ភ្ជាប់ទៅBlogers ដ៏ទៃ ។ នេះជា ការអស្ចារ្យពី ព្រោះ វាមិនត្រឹមតែ មានអ្នកអានផ្សេង ទៀតទេ ប៉ុន្ដែពួកគេអាចភ្ជាប់ លីង ប្លក់របស់យើង ទៅកាន់ប្លក់របស់គេទៀតផង។ ឬក៏ពួកគេ អាច ប្រាប់មិត្ដភក្ដិ របស់ពូកគេពីរ Blogរបស់យើងទៀតផង ។
២. ការផ្សព្វផ្សាយនៅលើ វ៉ិបសាយល្បីល្បាញ មានចំនួនច្រើនដែលល្អ ដែលបង្កើតអត្ថបទ និង មូលដ្ឋានវ៉ិបសាយផ្សេងទៀត ដែលអ្នកអាចបញ្ចូល អត្ថបទរបស់អ្នកបាន ។ ហើយ វ៉ិបសាយទាំងនោះ និង ធ្វើការរើសយកអត្ថបទ ដែលមានប្រយោជន៏ដល់។

Powered by Blogger