បាល់បោះដុនបូស្កូ


ពាន់រង្វាន់បាល់បោះ ដុនបូស្កូ ឆ្នាំ ២០១០ បានឈានចូលមកដល់ ថ្ងៃទីបី ដែលមានក្រុមកីឡាករមក ពីរផ្នែកទំនាក់ទំនង សង្គម ជួបនឹងផ្នែក យន្ដសាស្រ្ដរថយន្ដ ដែលនៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួត ថ្ងៃនេះ ក្រុមកីឡាករខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម យកឈ្នះលើក្រុមកីឡាករ ផ្នែកយន្ដសាស្រ្ដរថយន្ដ ១៣ ទល់នឹង ៦ ។ ហើយដោយឡែកនៅថ្ងៃ ១២ ខែសីហា នេះ គឺ ជាការប្រកួត រវាងសណ្ឋាគារ ជាមួយ និងសិស្សស្នាក់ក្នុង ។

Powered by Blogger