ដុនបូស្កូបាល់បោះ


សំរាប់ថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា ថ្ងៃនេះ ក្រុមកីឡាករមក ផ្នែកយន្ដសាស្រ្ដរថយន្ដ ជួប ជាមួយសិស្សស្នាក់ក្នុង ។ ការប្រកួត នៅតង់ទី​១ ក្រុមទាំងពីរ មានលទ្ធផលស្មើរគ្នា ដោយបានពិន្ទុ ៨ ស្មើរ ។ ចំនែក ឯតង់ទី ២ ក្រុមកីឡាករមកពីរផ្នែក យន្ដសាស្រ្ដរថយន្ដ ទទួល ១០ ពិន្ទុទៀត ដោយឡែក សិស្សស្នាក់ក្នុងទទួល តែ ៥ ពិន្ទុតែប៉ុណ្នោះ ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃ ការប្រកួត ក្រុមកីឡាករ មកពីរផ្នែកយន្ដសាស្រ្ដរថយន្ដ ទទួលបាន ១៨ ពិន្ទុ និង សិស្សស្នាក់ក្នុងទទួល បាន ១៣ ពិន្ទុ ។

Powered by Blogger