ការិយាល័យសហព័ន្ធ សុំអោយវីគីភីឌាលុបត្រារបស់ខ្លួនចេញពីទំព័រវីគី


សប្ដាហ៏នេះ ញួយ៉កញួ និង ប៊ីប៊ីស៊ីញួ បាននិយាយថា ការិយាយ័យ សហព័ន្ធ ស៊ើបអង្កេត (FBI ) បានផ្ញើលិខិតទៅអោយមូលដ្ឋានរបស់វីគីភីឌា សុំអោយលុបរូបថតត្រារបស់ បូរ៉ាអួ ពីក្នុងវីគីភីឌា ប៉ុន្ដែត្រូវបានពូកគេឆ្លើយបដិសេដ។ តើគួរតែលុបត្រារបស់FBI ចេញពីវីគីភីឌារឺយ៉ាងណា?

វាបានក្លាយទៅជា ចំណាប់អារម្មណ៏មួយដែលថា ត្រារបស់ FBI ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយ គ្មាន សេចក្ដីអនុញ្ញាត ពីរការិយាល័យ សហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត ។ វាជារឿងដែល ខុសច្បាប់ដោយ សារតែយក ត្រារបស់ ការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបសង្កេតដោយ មិនបានអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ។
ត្រារបស់ការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត គឺជាគ្រឿងសំគាល់របស់ក្រសួងយុត្ដិធម៌ ។ ត្រានោះ គឺត្រូវបានហាមឃាត់ដោយ 18 United states code ។

Powered by Blogger