តើអ្នកស្គាល់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទេ?

សកលវិទ្យាល័យ នៃរដ្ឋកាលីហ្វនៀ បានធ្វើការ សាកសួរ ប្រជាជនខ្មែរ ចំនួន ១០០០ នាក់នៅក្នុងរាជធានី​ ភ្នំពេញ ថាតើពួកគេ ស្គាល់ មេដឹកនាំ ខ្មែរ ក្រហម ដែលគេនឹង កាត់ទោស នាពេល​ខាងមុខ ដែរ ឬទេ ហើយគេ​ កាត់ទោស នៅពេលណា ? ចំលើយ ដែលទទួល បាន គឺមានតែ ១០ ភាគរយ តែប៉ុណ្ណោះ ដែល បានដឹងឈ្មោះ មេដឹកនាំទាំងនោះ  ។  ចំនែកឯនៅ សាលាបច្ចេកទេស ដុនបូស្កូ វិញ មានសិស្សនិស្សិត រួមទាំង គ្រូ ចំនួន ២១០ នាក់ ដែល មានតែម្នាក់ គត់ ដែលដឹង អំពីឈ្មោះ មេដឹកនាំ ខ្មែរ ក្រហម ដែល គេនិង ត្រូវកាត់ទោស នាពេល ខាងមុខ ។  នេះ បង្ហាញថា ប្រជាជន ខ្មែរ មិនដឹង អំពីរឿងរ៉ាវ របស់ខ្លួន ។ 

Powered by Blogger