សិទ្ធិនារី

សិទ្ធិនារី គឺត្រូវគេធ្វើការទាមទា ផ្ដល់សិទ្ធិ និងសេរីភាព សំរាប់ស្រ្ដីគ្រប់រូប និងក្មេងស្រី គ្រប់អាយុ ទាំងអស់ នៅក្នុងសង្គុមមួយ ចំនួន ។
នៅក្នុងតំបន់ខ្លះ សិទ្ធិនេះ ត្រូវបានគេបង្កើត និងគាំទ្រដោយ ច្បាប់ ផ្នែកនៃតំបន់ និងអាកប្បកិរិយា ផ្សេងៗ ដោយហេតុថា នៅក្នុងកន្លែងផ្សេងទៀត ពួកគេ អាចនឹងច្រាន ចោល ឬក៏ត្រូវបានលុបបំបាត់ ចោល ។ ពួកគេ មិនយល់ស្របទៅលើ គំនិតរបស់ ខាងសិទ្និមនុស្ស ដោយពួកគេ បានអះអាង ផ្សេងៗ ដែលពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងប្រវត្ដិសាស្រ្ដ និងសេចក្ដីលំអៀង ទៅនឹងប្រពៃណី ប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិ របស់ស្រ្ដី និង ក្មេងស្រី  ដោយលំអៀងទៅលើបុរស និងក្មេងប្រុស ។
បញ្ហាទូទៅមួយ ចំនួន គឺត្រូវបានគេដាក់ បញ្ចូលគ្នា ជាមួយគំនិត របស់សិទ្ធិនារី ដោយពុំមានការកំណត់នូវ សិទ្ធិ បូរណភាព នៃរាងកាយ និងស្វ័យ័តភាព ( សេរីភាពបុគ្គល) ក្នុងការគ្រប់ គ្រង ដឹកនាំកិច្ចការ សាធារណះ និងទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស ឬ ប្រាក់ឈ្នូលស្មើគ្នា  មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រង ទ្រព្បសម្បតិ្ដ  មានសិទ្ធិទទួលបាន ការអប់រំ ដើម្បីបំរើ ឬ ចូលរួម នៅក្នុងជូរកងទ័ព ឬ ក្នុងការកេណ្ឌធ្វើទាហាន  ។ ហើយអាចបញ្ចូលទៅក្នុង កិច្ចព្រមព្រៀង ផ្សេងៗ ទៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ មានសិទ្ធិរៀបអាំពាហ៏ពិពាហ៏ សិទ្ធិជាដូនតា និងសិទ្ធិនៅក្នុងការជឿលើ ជំនឿផ្សេងៗ ។ 

Powered by Blogger