ការបង្ហាញសិទ្ធិរបស់ ស្រ្ដី

នៅក្នុងសតវត្សទី ១៨ ផ្នែកខាងអប់រំ និងទ្រឹស្ដីនយោបាយ ពួកគេមិនបាន យកចិត្ដទុកដាក់ថា ស្រ្ដីគួរតែ មានឪកាស សិក្សា រៀនសូត្រនោះទេ ។ វ៉ុលស្ទូនខ្រាប បានធ្វើការជជែក វែកញែក ថា ស្រ្ដីគ្រប់ រូប គួរមានឪកាស ដ៏សម ស្រប មួយ សំរាប់សិក្សារៀនសូត្រ  ហើយមានសិទ្ធចូលរួម នៅក្នុងកិច្ចការសង្គម របស់ពួកគេ ផ្ទាល់ ។
ការទាមទានោះ បានលើកឡើងថា ស្រ្ដីគឺជាផ្នែកមួយ យ៉ាងសំខាន់ នៃសង្គមជាតិ ពីព្រោះពួកគេ ជាអ្នក អប់រំកូនៗ របស់ពួកគេ ហើយ ក៏ដោយសារតែ ពួកគេ ជាគូរ ដែលរូមរស់ នៅជាមួយស្វាមីរបស់ ពូកគេ ។
ស្រ្ដីតំណាងអោយ ភាពស្រស់ ស្អាត នៃសង្គម  ហើយ ក៏ជាទ្រព្យសម្បតិ្ដមួយ យ៉ាងមានតំលៃ នៅក្នុងការ រៀប អាពាហ៏ពិពាហ៏ ផងដែរ។
វ៉ុលស្ទូនខ្រាប បានអះអាងថា ពូកគេគឺ ជាមនុស្សជាតិ  ដែលសមនឹងបាន ទទួលនូវសិទ្ធិស្មើគ្នា ដូចបុរសដែរ ។ 

Powered by Blogger