អ្នកជំនួញស្រ្ដីមានការកើនឡើងនៅឥណ្ឌា

បើយោង តាមការស្រាវជ្រាវ របស់ មជ្ឈមណ្ឌល ស្រាវជ្រាវសង្គម (CSR)  បានអោយដឹងថា ស្រ្ដីអ្នក ជំនួញ  មានការកើនឡើង គួរអោយកត់សំគាល់ នៅក្នុងប្រទេស ឥណ្ឌា ។
ការស្ទាប់ស្ទង់ ត្រូវបានធ្វើឡើង ទៅលើស្រ្ដី ដែល​ ជាអ្នកគ្រប់គ្រង ទៅលើ ផ្នែកសុខាភិបាល  ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ មន្ធិពេទ្យ និង ធនាគារ និង ហរិញវត្ថុ ។
ហើយ ត្រូវបានស្ទាប់ ស្ទងទៅលើ ស្រ្ដីជាអ្នកគ្រប់គ្រង  ចំនួន ២៤០ នាក់  ហើយ និង ២៤ នាក់ ជាអ្នក គ្រប់គ្រង លើធនធាន មនុស្ស ដែល គ្រប់គ្រង ទីក្រុងបី គឺ ញូដេហី  កុលកាតា និង បាងការឡូ ។
នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវ នោះ ដែរ គេបានរកឃើញថា ៧២ ភាគរយ នៃក្រុម ហ៊ុន ដែលបាន ធ្វើការស្ទាប់ស្ទង់ ពុំមានការចាប់ អារម្មណ៏ និង ចេញច្បាប់ទៅលើ យេនឌ័រ ដើម្បីជួយ បង្កើន នូវសក្ដានុពល របស់ស្រ្ដី ភេទ ឡើយ ។
បញ្ជាក់ អោយឃើញថា ទោះជាមានស្រ្ដី ជាច្រើន ចូល បំរើការងារ ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ នៅតែ មានភាព មិនស្មើភាពមួយ ចំនួន ទៅលើស្រ្ដី ភេទ ។  

Powered by Blogger